Page Loading...

Vzdělávací projekt

Od roku 2011 Nadace J&T (dříve Nadační fond J&T) poskytovala podporu vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků Střední školy řemesel a Odborného učiliště Lipová - lázně (dříve Odborné učiliště a Praktická škola v Lipové), kteří měli zájem o dokončení studia, ale finanční situace rodiny jim další vzdělávání znesnadňovala. Poskytnuté finanční prostředky měly formu příspěvku na úhradu nebo částečné úhrady nezbytných studijních nákladů žákům jako např. nákupu školních potřeb, učebních materiálů, pracovních oděvů a pomůcek potřebných k praktickému vyučování nebo odborné praxi. Nadace přispívala i na úhradu stravování, ubytování, jízdného a také na odborné kvalifikační kurzy. V roce 2014, díky rozšířenému finančnímu příspěvku z nadace, měla škola možnost zajistit nutné bezbariérové úpravy, včetně nákupu kompenzačních pomůcek pro žáky s postižením.  

Spolupráce byla ukončena v roce 2022 s tím, že za dobu podpory bylo umožněno 123 studentům řádně dokončit studium. Za dobu spolupráce byl poskytnut dar v hodnotě 2 104 236 Kč.