Page Loading...

Systémová podpora ohrožených a náhradních rodin

Nadační fond J&T (nyní Nadace J&T) ukončil v červnu 2015 projekt „Možnosti systémové podpory ohrožených a náhradních rodin“. Ten byl realizován od roku 2013 a jeho cílem bylo systematicky zvyšovat povědomí o nástrojích, metodách a materiálech, které vznikly za podpory ESF v oblasti náhradní rodinné péče a v oblasti péče o ohrožené rodiny.

Projekt podpořený Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu byl určen pracovníkům územní samosprávy (starostům, sociálním referentům), zaměstnancům krajských úřadů, pracovníkům OSPOD a v neposlední řadě také neziskovým organizacím zabývajícím se prací s ohroženou rodinou a náhradní rodinnou péčí.

V rámci projektu mapoval Nadační fond J&T (nyní Nadace J&T) dosavadní výsledky péče o ohrožené rodiny s využitím příkladů dobré praxe zahraničních partnerů projektu z Dánska, Francie, Maďarska, Německa, Nizozemí a Slovenska. Byly uspořádány akreditované semináře, neformální workshopy, expertní setkání s odborníky ze zahraničí, dále odborné kulaté stoly a konference.

Vzniklo také virtuální centrum shromažďující odborné materiály k tématu NRP – www.knihovnanrp.cz a byly vytvořeny dvě odborné metodiky:

  • Obec a ochrana práv dítěte
  • Náhradní rodinná péče vykonávaná příbuznými dítěte.

Partnerem projektu bylo v ČR Sdružení pěstounských rodin o. s., které se podílelo na pilotním odzkoušení výstupů projektu. Garanty pro odborné vstupy projektu byly Amalthea, Asociace náhradních rodin ČR a Sdružení SOS Dětské vesničky.

Registrační číslo projektu je CZ.1.04/5. 1. 01/B2.00015.