Page Loading...

Komunikační mosty

Projekt Komunikační mosty vznikl z neformálních setkání zástupců neziskových organizací zaměřených na náhradní rodinnou péči. V roce 2009, kdy proběhlo první z řady těchto setkání, neexistovala žádná asociace nebo jiná zastřešující platforma pro takto zaměřené organizace. Oblast náhradní rodinné péče se v té době potýkala s nedostatečnou legislativou, nejednotností podmínek pro výkon pěstounské péče, neinformovaností veřejnosti, nízkou podporou pěstounů a špatnou dostupností služeb pro náhradní rodiny.

Cílem Komunikačních mostů bylo především sdílení a předávání zkušeností z oblasti náhradní rodinné péče, budování kontaktů a vzájemné důvěry, hledání cest pro osvětu a PR. Platforma byla vždy otevřená všem organizacím, které se v této problematice angažovaly a byly ochotny sdílet informace a zkušenosti. V roce 2013 převzala patronát nad Komunikačními mosty Nadace J&T (tehdy ještě Nadační fond J&T) a rozšířila téma náhradní rodinné péče o oblast péče o ohrožené děti. Postupně se do Komunikačních mostů zapojilo téměř 200 odborníků z různých organizací.

Platforma Komunikační mosty fungovala řadu let a za tu dobu se výrazně rozšířila její členská základna. Během těchto let také postupně vznikala řada podobně zaměřených platforem a iniciativ. V roce 2015 vznikla Asociace Dítě a Rodina (DAR), jejíž založení bylo přirozeným vyústěním spolupráce neziskových organizací v rámci Komunikačních mostů s cílem dosáhnout kvalitativního zlepšení systému péče o ohrožené děti. Asociace DAR se postupně stala hlavní zastřešující organizací, která dnes sdružuje více než 70 členů z celé České republiky, zajišťuje sdílení informací, vzdělávání i advokační aktivity směřující k rozvoji systému péče o ohrožené děti. Jejím členem se stejně jako v případě Komunikačních mostů může stát každá organizace, která má zájem spolupracovat a předávat si zkušenosti s ostatními.

Komunikační mosty tak splnily svůj cíl nastartovat fungující spolupráci mezi organizacemi, která dnes probíhá právě pod hlavičkou Asociace DAR, a jako samostatná platforma ukončily svou činnost v prosinci 2022. Získávat informace a sdílet zkušenosti tak můžete nadále jako členská organizace DARu prostřednictvím newsletteru a na jejich sociálních sítích. Stejně tak můžete informace získávat na webových stránkách a sítích naší iniciativy 8000důvodů.

Jako Nadace se nadále účastníme veřejné diskuse a snažíme se prosazovat systémové změny v této oblasti. Za tímto účelem jsme v roce 2020 spustili iniciativu 8000důvodů, jejímž prostřednictvím cílíme na realizaci legislativních změn, které povedou k rozvoji a zkvalitnění systému péče o ohrožené děti, který by měl být založen zejména na komunitní podpoře rodin a individuálním přístupu k ohroženým dětem. Cílem iniciativy je odklon od ústavní péče, rozvoj podpůrných služeb pro biologické rodiny, snížení počtu dětí odebíraných z rodin a zajištění naplnění práv všech dětí vyrůstat v rodinném prostředí. Na tom spolupracujeme i s kraji a pomáháme jim při realizaci transformace systému v daném regionu.

Děkujeme vám za dlouholetou podporu a společné úsilí o změny v oblasti péče o ohrožené děti, které, věříme, bude pokračovat i nadále.

 

Přehled setkání Komunikačních mostů do roku 2022: